Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Зірочка" комбінованого типу

 

Сторінка батьків

 

 

 

                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                              на загальних батьківських  зборах

                                                                                          ДНЗ № 15 «Зірочка»

                                                                               протокол  № 1  від 20.02.12 року

 

                                                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про Батьківський комітет 

дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 15 «Зірочка»

 комбінованого типу

1.Загальні положення

1.1.Батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 15 «Зірочка»  комбінованого типу є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків  своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі

1.2. У своїй роботі Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про об’єднання громадян»,Конвенцією про права дитини,Положенням про дошкільний навчальний заклад,Статутом,цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування Батьківського комітету  ухвалюється на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

1.4.Легалізація (офіційне визнання) Батьківського комітету є обов’язковою. Про його заснування (реєстрацію) письмово повідомляють керівництво .

1.5.Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).

2.Мета, завдання, основні принципи роботи
Батьківського комітету

2.1.Метою роботи Батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування , у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним  завданням діяльності Батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

· збереження та зміцнення здоров'я дітей;

· формування всебічно розвиненої особистості дитини;

· для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;

· всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

· організації  роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;

· вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

· сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

· запобігання бездоглядності дітей у вільний від перебування в закладі час;

· залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

2.3. Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:

· законність;

· гласність;

· колегіальність;

· толерантність;

· виборність;

· підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп

· організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством.

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1.Батьківський комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп  (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначається зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендаціями комітетів груп закладу.

3.4.Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначається загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5.У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

 

4.Організація діяльності батьківських комітетів

4.1.Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2.Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4.Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5.Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків,  рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6.При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішується районним відділом освіти; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом цього закладу.

4.7.Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8.Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9.Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки Батьківського комітету

5.1. Батьківський комітет  має право:

· встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами,  підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

· звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної або педагогічної ради з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

· скликати позачергові батьківські збори (конференції);

· створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;

· подавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

· сприяти поліпшенню харчування дітей;

· сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонуваннязакладу;

· брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців закладу ;

· сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу;

· сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

· вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

· брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

· за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи.

5.2.Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Батьківський комітет зобов’язаний:

· виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківського комітету;

· вести протоколи засідань батьківських зборів;

· надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника  закладу або відповідного органу управління освітою;

· у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я його вихованців;

· звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями);

5.4. Голова батьківського комітету  закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу  під час розгляду питань, що належать до компетенціїбатьківського комітету, з  правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення.

6.1.Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2.Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду) з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об'єднання громадян».

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Зірочка»

комбінованого типу

                                                                                              

НАКАЗ

 

від 17 жовтня 2017 року                                                                             № 97-о

 

Про легалізацію батьківських

комітетів ДНЗ

 

         Відповідно до Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу з метою офіційного визнання складу батьківського комітету дошкільного навчального закладу та батьківських комітетів вікових груп, надання членам батьківського комітету відповідних повноважень у межах діючого положення про БК, можливостей працювати в правовому полі

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Легалізувати батьківський комітет ДНЗ у складі:

Голова батьківського комітету – Баланенко Максим Олексійович

Секретар батьківського комітету – Найштут Олена Михайлівна

Заступник батьківського комітету – Гарбуз Віталіна Вікторівна

Члени батьківського комітету:

Барабуля Олена Олександрівна

Кам`янецька Олена Олегівна

Чабаненко Наталія Павлівна

        Єременко Юлія Іванівна

 

2.     Легалізувати батьківські комітети вікових груп у складі затвердженому рішеннями батьківських зборів груп. Додаток 1.

 

 

3.     Організувати роботу батьківських комітетів відповідно до Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу.

 

 

4.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ                               ______                                                     Л.Коц

 

 

 

Додаток 1

до наказу № 89-о

від 18.09.2017 року

 

 

Список батьківських комітетів груп

 

Група № 1

Голова БК:

Барабуля Олена Олександрівна

Секретар:

Притюпа Яна Анатоліївна

Скарбник:

Терещенко Леся Олександрівна

 

Група № 2

Голова БК:

Кам`янецька Олена Олександрівна

Секретар:

Кудрич Олена Олегівна

Скарбник:

Чорноіван Роман Олександрович

 

Група № 3

Голова БК:

Максимович Ірина  Олексіївна

Секретар:

Беліченко Юлія Сергіївна

Скарбник:

Леонтенко Марина Михайлівна

 

Група № 4

Голова БК:

Саржовська Світлана Михайлівна

Секретар:

Шаркова Анна Юріївна

Скарбник:

Чабаненко Наталія Павлівна

 

Група № 5

Голова БК:

Чорна Марина Володимирівна

Секретар:

Тітова Наталія Михайлівна

Скарбник:

Найштут Олена Михайлівна

 

Група № 6

Голова БК:

Гарбуз Віталіна Вікторівна

Секретар:

Парфенович Юлія Сергіївна

Скарбник:

Вдовиченко Павло Васильович

 

 

Група № 7

Голова БК:

Іщенко Анастасія В`ячеславівна

Секретар:

Нахаба Світлана Сергіївна

Скарбник:

Дьяченко Вікторія Вікторівна

 

Члени БК закладу:

             

2017-2018 навчальний рік

Голова БК – Баланенко Максим Олексійович 099-66-100-69 ( гр.7)

Секретар: – Найштут Олена Михайлівна -050-97-89-340  (гр.5)

Заступник: – Гарбуз Віталіна Вікторівна – 066-792-94-90  (гр.6)

Члени батьківського комітету:

Барабуля Олена Олександрівна – 099-67-06-897  (гр.1)

Кам`янецька Олена Олегівна – 066-64-82-573  (гр.2)

Чабаненко Наталія Павлівна – 095-639-01-51  (гр.4)

 

        Єременко Юлія Іванівна – 050-216-76-06    (гр.3)

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Примітка

1.

Зустріч батьків з вихователями, визначення кандидатур батьків для роботи в батьківському комітеті.

Батьки,

вихователі

Вересень

2017р.

 

2.

Складання плану роботи батьківського комітету на 2017- 2018 н. р.

Б/к

Вересень

2017р.

 

3.

Знайомство з річним планом роботи ДНЗ на 2017/2018 н. р.

Голова б/к ДНЗ

Вересень

2017р.

 

4.

Зустріч батьківських комітетів груп з адміністрацією ДНЗ. Екскурсія по садочку, знайомство з планом і завданнями роботи ДНЗ на 2017/2018 н. р.

Б/к, батьки, вихователі

Жовтень

2017р.

 

5.

Благоустрій території ДНЗ

Б/к, батьки

Жовтень

2017р.

 

6.

Участь батьків у підготовці та організації осінніх свят по групах.

Б/к, батьки

Жовтень - листопад 2017р.

 

7.

Допомога в проведенні лабораторних досліджень будівельних матеріалів на відповідність вимогам чинного законодавства.

Б/к

Листопад

2017р.

 

8.

Підготовка до проведення новорічних ранків

Батьки,

вихователі

Грудень

2017р.

 

 

9.

Вивчення батьківським комітетом питання організації харчування дітей в ДНЗ.

Голова б/к

Січень

2018р.

 

10.

Підбиття підсумків роботи батьківського комітету за перше півріччя. Визначення невідкладних завдань другого півріччя.

б/к

Січень

2018р.

 

11.

Залучення батьків до святкування Різдвяних свят.

батьки

Січень

2018р.

 

12.

Охорона життя і здоров’я дітей в дитячому садку і вдома.

Б/к, батьки, вихователі

Лютий

2018р.

 

13.

Підготовка спільно з вихователями концертної програми для мам, бабусь та дівчаток.

Батьки,

вихователі

Березень

2018р.

 

14.

Організація зустрічі з вчителем початкових класів для консультації батьків випускників.

Батьки,

вихователі

Березень

2018р.

 

15.

Залучення батьків до весняного місячника благоустрою ДНЗ.

б/к

Березень-

квітень

2018р.

 

16.

Участь б/к у проведенні Дня відкритих дверей.

б/к

Квітень

2018р.

 

17.

Залучення батьків до організації та проведення спортивного свята « Тато, мама, я - спортивна сім’я »

б/к

Квітень

2018р.

 

 

18.

Вивчення батьківським комітетом питання організації харчування дітей в ДНЗ.

Голова б/к

Травень

2018р.

 

19.

Підготовка та проведення батьківських зборів по групах.

б/к

Травень

2018р.

 

20.

Підготовка до літнього оздоровлення дітей.

б/к

Травень

2018р.

 

21.

Участь б/к у щорічному звіті керівника.

б/к

Травень

2018р.

 

22.

Підготовка до проведення заходів приурочених Дню захисту дітей.

Б/к, батьки, вихователі

Травень

2018р.

 

23.

Підбиття підсумків роботи батьківського комітету за друге півріччя. Визначення невідкладних завдань на літній період.

б/к

Травень

2018р.